logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
GETLIKE
Regulamin Strony Internetowej
m
Regulamin
REGULAMIN WITRYNY INTERNETOWEJ
www.getlike.pl
 • 1

Określenie Sprzedawcy

 1. Właścicielem Sklepu jest:

ABOUT MEDIA z siedzibą przy ul. os. Czecha 68, 61-289 Poznań NIP: 7792214995
REGON: 300873842, E-mail: info@getlike.pl

 • 2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
 2. Konsument [dalej Klient] jest to osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Art. 22 Kodeksu cywilnego).
 3. Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja, dokonująca ze Sklepem czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą lub/i zawodową.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem/Przedsiębiorcą.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).
 • 3

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta),

e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Przedsiębiorcę danych pozwalających na weryfikację Klienta/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem/Przedsiębiorcom w celu usunięcia błędów.
 2. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.
 4. Składając zamówienie, Klient/Przedsiębiorca, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.
 5. Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:

po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta/Przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta/Przedsiębiorcę, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 1. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi/Przedsiębiorcy jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta/Przedsiębiorcy lub pisemnie na wskazany przez Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia adres pocztowy.
 2. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta/Przedsiębiorcy zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.
 3. Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.
 • 4

Płatności

 1. Klient/Przedsiębiorca ma do wyboru formy płatności:

płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU

płatność elektroniczna za pośrednictwem PayPal

płatność elektroniczna przelewem tradycyjnym,

 1. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
 2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 3. W przypadku wyboru płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep. W przeciwnym wypadku Sklep anuluje zamówienie.
 • 5

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem wiadomości email.
 • 6

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności usługi z umową, Klient/Przedsiębiorca ma prawo do reklamacji. Powinien wysłać wiadomość e-mail wraz z opisem niezgodności

Adres, pod który Klient/Przedsiębiorca winien napisać maila to: info@getlike.pl

 1. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta/Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania maila wraz z opisem niezgodności.
 2. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych, są udostępniane i przekazywane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 3. Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.
 4. Klient/Przedsiębiorca w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi);

obniżenia ceny za usługę;

odstąpienia od umowy – o ile uzasadnienie jest istotne.

 1. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w Drodze mediacji https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 ) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • 7

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia usługi, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np. oświadczenie można wysłać drogą mailową na adres info@getlike.pl
 3. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia.
 4. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.
 5. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;

o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.
 • 8

Konto Klienta/Przedsiębiorcy

 1. Klient/Przedsiębiorca może założyć w ramach stron internetowych Sklepu Konto pozwalające na spersonalizowane zakupy, podgląd historii zamówień, podgląd statusów zamówień, zmianę danych wysyłkowych, dostęp do promocji, uproszczenie procesu zamówienia.
 2. Sklep nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta/Przedsiębiorcy.
 3. Klient/Przedsiębiorca może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach internetowych Sklepu.
 4. Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji usługi utworzenia Konta:

wiadomość weryfikująca poprawność danych podanych w formularzu poprzez kliknięcie w unikalny odnośnik zawarty w jej treści,

po kliknięciu przez Przedsiębiorcę w unikalny odnośnik Sklep przesyła na podany przez Przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej informację o utworzeniu Konta Przedsiębiorcy. Informacja o utworzeniu Konta jest oświadczeniem Sprzedawcy o rozpoczęciu świadczenia usługi prowadzenia Konta.

 1. Każdy Klienta/Przedsiębiorca może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym umowę o świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia Konta można dokonać:

wysyłając wiadomość email na adres: info@getlike.pl W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy.

 1. Klient/Przedsiębiorca powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
 2. Sklep może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.
 3. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty utworzenia Konta Klienta, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.

oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),

drogą mailową na adres: info@getlike.pl

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Sklep w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą Klienta (w szczególności: gdy Klient dokonał zamówienia).

 1. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem zdania następnego. Klient/Przedsiębiorca może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę poprzez kontakt:

wysyłając wiadomość email na adres: info@getlike.pl W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,

 1. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.
 2. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta/Przedsiębiorcę) Sklep może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 • 9

Newsletter

 1. Klient/Przedsiębiorca może wyrazić dodatkową dobrowolną zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą Sklepu.
 2. Podanie adresu poczty elektronicznej w celu zamówienia usługi newsletter oznacza zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą Sklepu.
 3. Klient/Przedsiębiorca po podaniu adresu email otrzymuje wysłane przez Sklep potwierdzenie rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Otrzymanie przez Klienta/Przedsiębiorcę wiadomości potwierdzającej rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną oznacza moment zawarcia umowy.
 5. Świadczenie usług jest bezpłatne.
 6. Dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną nie wymaga od Klienta/Przedsiębiorcy podania żadnych dodatkowych danych poza adresem e-mail.
 7. Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem zdania następnego. Klient/Przedsiębiorca może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę rezygnując z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez:

wysyłając wiadomość email na adres: info@getlike.pl w wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację Klienta/Przedsiębiorcy, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy.

Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy przesyłać na adres:

ABOUT MEDIA z siedzibą przy ul. os. Czecha 68, 61-289 Poznań

lub na adres e-mail: info@getlike.pl

 1. Reklamacja powinna wskazywać oznaczenie Klienta/Przedsiębiorcy w szczególności wskazanie jego adres elektronicznego. Ponadto niezbędne jest wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji oraz wskazanie zakresu żądania. Dokładny opis procedur reklamacyjnych znajduje się w §6 niniejszego Regulaminu.
 2. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Sklep w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą Klienta.

 1. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta/Przedsiębiorcę) Sklep może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
 • 10

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 • 11

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie, Klient/Przedsiębiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia/prowadzenia konta klienta.
 2. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami. Jednakże Kupujący, dokonując transakcji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Pośrednika i Dostawcę (w rozumieniu regulaminu sklepu) danych osobowych w celu dokonania transakcji w granicach prawnie dozwolonych. Dane osobowe są przetwarzane przez system płatności w celu realizacji płatności.

z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • 12

Środki techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
 2. a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
 3. b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 4. c) włączona obsługa skryptów Java;
 5. d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).
 6. Wymagania techniczne opisane są indywidualnie przy każdym towarze.
 • 13

Postanowienia szczególne

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep są następujące: – zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep,

– przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia,

 1. Tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

– w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia, – określone zostały w paragrafie 3 Regulaminu,

 1. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działania serwisu Instagram wobec konta klienta oraz za działania mogące naruszać regulamin serwisu www.instagram.com.
 • 14

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi/Przedsiębiorcy posiadającemu konto na stronach internetowych Sklepu na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
 6. Sklep uznaje, iż Klient/Przedsiębiorca posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.
Top